Förslag till handlingsplan för framtidens stad i 14 punkter

Publicerat: 16 oktober - 2020

Förslag till handlingsplan för framtidens stad i 14 punkter

En tydlig etableringsstrategi, Vattenriket in i staden, levande torg, stärkta samarbeten mellan stadens olika aktörer och en fortsättning i det långsiktiga arbetet att förtäta staden med arbetsplatser och bostäder.

Det är några av punkterna i förslaget till handlingsplan som nu presenteras i projekt En levande stadskärna.

Projektet En levande stadskärna har pågått sedan våren 2019 efter ett beslut i kommunstyrelsen. Syftet med projektet är att skapa en plan och maximera förutsättningarna för en attraktiv och levande stadskärna också i framtiden.

Vi lever i en tid av förändring. Vårt handelsbeteende har förändrats, inte minst e-handeln växer sig allt större, och det gör att också stadskärnan behöver förändras. Processen har dessutom skyndats på och förstärkts genom Covid-19. Det som funkade i går kanske inte är lika attraktivt imorgon, och då gäller det att försöka möta framtidens behov. Men det är inget kommunen kan göra ensam, utan det är ett arbete som behöver ske tillsammans med alla stadens aktörer, säger Tina Gunnarsson, näringslivschef i Kristianstads kommun.

I projektet har man tittat på såväl dagens förutsättningar som morgondagens. Inte bara när det gäller verksamheter, utan också hur det ser ut med bostäder och arbetsplatser med centralt läge. Den kommande tioårsperioden kommer närmare 6 000 bostäder att byggas i Kristianstad, hälften av dem med centrumnära läge.

Detta påverkar ju också stadens utveckling och behov, vi får ett större underlag, och fler människor som besöker stadskärnan, säger Roger Jönsson, stadsarkitekt och delprojektledare i En levande stadskärna.

Nu har en handlingsplan i 14 punkter tagits fram i samarbete med konsultföretaget WSP, som anlitats för expertstöd under processen. Punkterna innefattar allt från att bygga strategier för etableringar och för stadens tillgänglighet (som exempelvis parkeringsplatser och gång/cykelstråk) till att utveckla delar av det offentliga rummet som exempelvis torgen och stadens starka stråk. Mycket handlar också om att hitta samarbeten mellan kommun, fastighetsägare och stadens näringsidkare.

När vi inför projektet tittade på vad andra städer har gjort så noterade vi att många stadsutvecklingsprojekt har fokus på att fylla tomma verksamhetslokaler, kraften läggs enkom på gatuplansverksamheterna. Risken med det är att lokalerna snabbt blir tomma igen, säger projektledare Cecilia Isberg.

Kristianstads kommun har i stället försökt se till helheten.

Vi har jobbat med hela bilden, försökt se också till arbetsplatser och bostäder, det vill säga vad som händer på plan två och plan tre i fastigheterna. Det kanske inte är det snabbaste sättet att skapa en attraktiv stad, men vi tror det är mest hållbart långsiktigt, säger Tina Gunnarsson.

Förslag till handlingsplan

 1. Skapa en etableringsstrategi

Det gäller att centrera, optimera, klustra och att locka till sig de etableringar som attraherar och stärker stadskärnan. Kristianstad City är navet och ingången i etableringsstrategin med stöd av kommunens tillväxtavdelning. Fastighetsägarna är centrala i etableringsarbetet, och tanken är att hitta ett samarbete genom en etableringsgrupp.

 • I samarbete med Biosfärkontoret och Naturum arbeta för att föra in Vattenriket i stadskärnan.

Utveckla Kanalslingan och lyfta fram vattnet på fler sätt för att stärka stadens profil och identitet.

 • En långsiktig tillgänglighets- och parkeringsstrategi

Tas fram med syfte att öka tillgängligheten till stadskärnan för boende, besökare och arbetande i Kristianstad samt möjliggöra kommande förtätning och få en effektivare markanvändning.

 • Jobba med bättre kommunikation
  Tydlig information och kommunikation är en viktig del såväl internt som externt.
 • Tydligare samarbete mellan fastighetsägare
  Verka för ett stärkt fastighetssamarbete med gemensamma målsättningar och samverka tillsammans med kommunen för utvecklingen av stadskärnan.
 • Fortsatt arbete med att förtäta Kristianstads stadskärna med fler bostäder och kontor

Förslaget till ändringen av översiktsplanen som kommunen just nu arbetar med gör det möjligt att bygga närmare 3000 bostäder och många arbetsplatser i centrumnära läge som ger underlag för en mer levande stadskärna. Strategiska platser och byggnader med utvecklingspotential har identifierats och lyfts fram.

 • Utveckla stråken

De viktiga stråken är Nya Boulevarden, Östra Boulevarden ned till Hästtorget, samt gågatorna Östra och Västra Storgatan mellan torgen. Det gäller att fortsätta arbetet med att utveckla dessa stråk och skapa attraktiva mål och platser längs dessa. Samla ansvaret för det offentliga rummet, gällande grönska, viloplatser etc för att skapa helhetsbild.

 • Stora Torg – liv och rörelse.
  Platsens användbarhet behöver öka, arbeta för att ett mångfunktionellt och flexibelt Stora Torg kan skapas. Samtidigt ska även tillgängligheten till torget vara fortsatt god.
 • Lilla Torg – ”vardagsrumskänsla”. 
  Stimulera torghandel, servering och andra aktiviteter som skapar liv och rörelse på torget. Skapa en trivsam plats där man vill uppehålla sig, såväl ung som gammal med exempelvis lekattribut och fler platser att sitta.
 • Allaktivitetshus/mötesplats i centrum
  Skapa en mötesplats med en stor bredd i aktiviteter och utbud genom en låg eller symbolisk hyra på någon eller några centrala lokaler och använda till koncept som kanske inte är kommersiellt gångbart i samarbete med studieförbund, idrottsföreningar, kulturföreningar och liknande.
 • Anta belysningsstrategi i Tekniska nämnden och jobba utifrån det.
 • Låta trygghet och säkerhet genomsyra arbetet i stadskärnan enligt handlingsplanen för Attraktivare Kristianstad (Kristianstad City).
 • Fortsätta arbetet med att skapa evenemang och utveckla staden som besöksnäringsmål genom de handlingsplaner och befintliga arbete som finns i såväl kommunens evenemangsgrupp/besöksnäringsgrupp som i Kristianstad City. Stärka vardagen, och även försöka koppla olika evenemang till vattnet.
 • Tillsammans lyfta blicken och jobba med ett helhetsperspektiv för att skapa framtidens attraktiva plats.
 • Stötta och visa öppenhet för nya och utvecklande koncept bland både befintliga och tillkommande aktörer, samt verka för att bredda verksamheterna i stadskärnan till att omfatta mer än handel.
 • Öka tillgängligheten digitalt
 • Verka för en gemensam kultur som är bejakande för stadskärnan.
 • Förenkla processer – arbeta effektivt och tillmötesgående i dialog med varandra
 • Utöka samarbetspartners – Krinova, Högskolan, Kulturkvarteret till exempel
 • Gemensam policy som ska genomsyra såväl arbete som bemötande.
 • Jobba för ökad kunskap/utbildning/trendspaning.

Läs vidare här.

Projekt En levande stadskärna har pågått sedan våren 2019. En handlingsplan i 14 punkter presenteras för att Kristianstad ska ha en attraktiv och levande stadskärna också i framtiden.

FLER NYHETER OCH EVENEMANG

Shothörnan – lika mycket show som skönt utehäng

På dagen, en restaurang. På kvällen och natten förvandlas det till ett livfullt kryp-in med spektakulära shower, kreativa smakkombinationer och lekfulla aktiviteter. Möt hjärnan bakom konceptet...

Kristianstads Mästerkock till Långlördag 31 augusti

Vinnaren av Kristianstads Mästerkock, Johan Rosander, kommer till Långlördag 31 augusti och bjuder på Masterclass på Lilla Torg 11:30–12:30 tillsammans med ELON,  Creations by Louvins och Stor...

Med yrket som livselixir

MED YRKET SOM LIVSELIXIR Vi har fått en ny salong i city – varmt välkomna till stan och som medlemmar i Handelsföreningen önskar vi Salong Elixir! Säg hej till Anette och Ida, mor och dotte...